Forretningsbetingelser

Tjenester

Formålet med de tjenester vi tilbyder, er at analysere niveauet af stråling i din bolig eller tilsvarende på en adresse defineret af dig som køber, og gælder for det tidspunkt målingen bliver foretaget. Sælger måler her niveauet af relevante frekvenser i området 5Hz til 10GHz. Kilder til udefrakommende og indefrakommende stråling forsøges afdækket af sælger. Sælger skal videre bidrage til købers vurdering af behovet for tiltag til reduktion af strålingsniveauet. I denne forbindelse, oplyses om et udvalg af forskellige grænseværdier og anbefalinger.

 

Generelle begrænsninger i tjenesteomfanget

Tjenesten omfatter udelukkende tilgængelige og beboelige bolig arealer, begrænset til et samlet  areal op til 300 m2.

Analyse af sovearealer hvor dette er aktuelt, er begrænset til 4 sove værelser og 4 senge.

Under enhver omstændighed er tjenesten begrænset af en varighed på 2 timer for Strål bolig tjek, og 1 time for bolig salgsrapport. Yderligere konsultation kan tilkøbes.

Tjenesten omfatter ikke en dybdegående undersøgelse af stråling i boligen som helhed.

 

Ansvar

For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

 

 

Sælger er på ingen måde ansvarlig for forhold som er udenfor sælgers kontrol. Måletjenesterne giver et øjebliksbillede for det tidsrum målingerne er foretaget i. Det faktiske niveau af stråling kan variere meget fra de målte værdier, både gennem døgnet og ved ændring i sendemasters placering, kraftledningers belastninger, naboers netværk etc.  Der anbefales derfor en regelmæssig opfølgning af strålingen i og omkring boligen.

 

 

Alle informationer som benyttes og deles af Strål, samt materiale der direkte eller indirekte henvises til, er benyttet og bragt tilgængelig i god tro, og det tages forbehold for fejl og mangler. De tips, anbefalinger og råd som fremgår er ikke på nogen måde et udtryk for at strålingen reduceres til et risikofrit niveau, videre er det ingen garanti for at de løsninger som foreslås, og de informationer som frembringes, ikke har uhensigtsmæssige effekter.

 

 

Betaling

Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100,00  inkl. moms.

 

Aflysning/ændring af aftale tid

Efter Strål har modtaget bestillingen bookes en tid for tjenesten. Ændring af denne tid er mulig indtil 7 dage før tjenesten er planlagt gennemført. Ændringer senere end dette kan afvises af Strål og ordinært gebyr for tjenesten påløber.

 

Force Majeure

Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

 

 

Produktansvar

For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

FORRETNINGSBETINGELSER  - STRÅL

 

Strål
Grønlandsvej 300, 7100 VEJLE
CVR-nr.: 35989285